Reklamy

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

praca magisterska opisująca stacje uzdatniania wody

W niniejszej pracy zgodnie z jej celem i zakresem przeprowadzono analizę układu płuczno-odstojnikowego dla trzech stacji wodociągowych. Przeprowadzone badania wykazały, że układ płuczny ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stacji oraz że ma on duży wpływ na koszty produkcji wody, gdyż ilość wody zużywanej w tym procesie dochodzi do 50% ogółu wyprodukowanej wody. Dlatego istotnym było poznanie mechanizmów tego procesu, ustalenie jego aktualnych parametrów hydraulicznych oraz przeprowadzenie badań popłuczyn. W wyniku tych badań wykryto szereg nieprawidłowości spowodowanych głównie czasowym włączaniem procesu płukania. Jak wiadomo taki sposób sterowania jest mało dokładny i wymaga dla optymalnego funkcjonowania układu częstych zmian harmonogramu płukania. Konieczność tych zmian wynika głównie z dużych wahań średniego dobowego zapotrzebowania w ciągu roku, które w miejscowościach rolniczych, ze względu na sezonowość prowadzonych prac dochodzą nawet do 100%. W badanych dwóch stacjach stosujących rozwiązania firmy Culligana nie przewidziano zmiany harmonogramu płukania, pomimo że średnie dobowe zapotrzebowanie w przeciągu marca i czerwca wzrosło o 50%. Dodatkowo w stacjach tych podczas ustalania czasu płukania należy uwzględniać rozkład średniego godzinowego zapotrzebowania, ponieważ płukanie przeprowadza się dwa razy na dobę. Zastosowanie włączników procesu płukania reagujących na wielkość strat hydraulicznych na złożu lub ilości uzdatnionej wody wyeliminowałoby konieczność uwzględniania powyższych czynników oraz zoptymalizowałoby pracę omawianego układu. Podczas wprowadzania tych usprawnień, zamieszczone w pracy wyniki badań powinny umożliwić opracowanie optymalnego programu płukania poszczególnych filtrów w badanych stacjach wodociągowych. Przeprowadzone analizy popłuczyn umożliwiły również ocenę przebiegu procesu koagulacji w poszczególnych filtrach w sekcji, którą udało się uzyskać poprzez ustalenie ilości zawiesin zatrzymywanych na złożu filtracyjnym. W wyniku tych badań ustalono, że w NBSW SGGW i SUW w Zielonce pierwsze filtry sekcji pracują z dużym obciążeniem zatrzymując na złożu większość zawiesin. Natomiast w przypadku SUW w Wiązownej oba filtry w sekcji pracują z jednakowym obciążeniem.

W stacjach stosujących rozwiązania firmy Culligana zastosowano płukanie wodą surową wstępnie utlenioną, dlatego część przeprowadzonych badań była ukierunkowana pod kątem oceny tego rozwiązania. W wyniku badań ustalono, że rozwiązanie to nie ma dużego wpływu na efektywność płukania i jakość uzdatnianej wody pod warunkiem, że przynajmniej ostatni filtr w sekcji będzie płukany wodą uzdatnioną przez filtr wcześniejszy w danej sekcji. Rozwiązanie to ma natomiast wpływ na znaczne pogorszenie jakości popłuczyn, co powoduje wydłużenie procesu oczyszczania ich przez sedymentację. Zastosowanie tego rozwiązania w stacjach firmy Culligan jest szczególnie opłacalne, ponieważ przyjęty układ technologiczny wymaga budowy zbiornika wody surowej, który jest niezbędny dla zastosowania tego typu płukania, gdyż wydajność ujęcia przeważnie jest mniejsza od wydajności pomp płucznych.

Zgodnie z zakresem niniejszej pracy przeprowadzono w niej również badania procesów zachodzących w odstojniku, które wykazały szereg błędów w projektowaniu. Błędy te wynikły na skutek niezgodności założeń projektanta z ustaleniami poczynionymi w czasie eksploatacji stacji. Skutkiem tych różnic było zaprojektowanie za małej pojemności czynnej odstojnika w NBSW SGGW, a w przypadku SUW w Zielonce przeprojektowanie kubatury odstojnika. W wyniku przeprowadzonych rozważań możliwości usprawnienia pracy odstojnika w NBSW zaleca się dokonanie zmian w harmonogramie płukania, które powinny polegać na:

 • rozdzieleniem procesu płukania poszczególnych filtrów w sekcji,
 • zmniejszeniem częstotliwości płukania filtru odmanganiającego,
 • zmniejszeniem częstotliwości płukania filtru odżelaziającego z jednoczesnym skróceniem czasu   trwania tego procesu.

W pozostałych dwóch stacjach, ponieważ ilość zawiesin ogólnych w wodach nadosadowych w odstojniku utrzymuje się na poziomie uniemożliwiającym ich spust przez okres dłuższy niż 12 godzin, zaleca się podawanie koagulantów do odstojnika w momencie wypełniania go popłuczynami.

W wyniku przeprowadzenia analizy porównawczej ilości usuwanych zawiesin ze złóż filtracyjnych w omawianych stacjach wodociągowych ustalono, że w stacjach z udziałem koagulantów ilość tych zawiesin znacznie wzrasta, a zaprojektowana pojemność części osadowej w odstojniku jest zbyt mała, co powoduje konieczność wywożenia osadów co 7 dni. Powiększanie pojemności tej części spowoduje wzrost kosztów inwestycyjnych nie współmierny z przewidywanymi zyskami. Dlatego proponuje się zastosowanie w tych stacjach poletka filtracyjnego do osuszania osadu. Wyeliminuje to częste wywożenie uwodnionego osadu wozami asenizacyjnymi, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji stacji.

Załącznik 1

Wyniki pomiarów objętości wody:

Tabela 1

1) zużywanej w czasie płukania

Filtr Rodzaj płukania Czas trwania płukania

[min]

Objętość zużytej wody

[m3]

Natężenie

przepływu [m3/h]

SUW w Wiązownej
UF-84 wsteczne 7 15,1 129.4ą8
kondycjonujące 5 6,6 79.2ą1.32
UB-84 wsteczne 13 17,23 79.5ą4.8
kondycjonujące 5 3,4 40.8ą2.56
SUW w Zielonce
pierwszy w sekcji wsteczne 7 7,2 61.7ą3.8
drugi wsteczne 7 6.9 59.1ą3.6
w sekcji kondycjonujące 6 3,4 34ą0.5
trzeci wsteczne 7 5,7 48,9ą3.0
w sekcji kondycjonujące 6 2,2 22ą0.3
NBSW w Warszawie
odżelaziacz powietrze+woda 9 22 146,7ą8.9
woda 20 7 141ą8.5
odmanganiacz powietrze+woda 9 20 133,3ą8.1

Tabela 2

2) przefiltrowanej przez filtr między płukaniami.

Stacja wodociągowa Czas trwania filtracji

[min]

Objętość przefiltrowanej wody

[m3]

Objętość przefiltrowanej wody przez m2 powierzchni złoża w [m3]
Wiązowna 12 113ą2.3 32,6
Zielonka 12 120ą2.5 47,2
Warszawa sekcja 1 48 2502ą50 509,7
Warszawa sekcja 2 48 3025ą60.5 616,2

Załącznik 2

Wynik badań mętności wód popłucznych w poszczególnych stacjach wodociągowych.

SUW w Wiązownej.

Mętność wody używanej do płukania wynosi 30 mg/dm3

Filtr UF-84

Rodzaj płukania Wsteczne Kondycjonujące
Czas płukania [min] 0,5ą0,09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 7ą0.43 7ą0.43 12ą0.72
Mętność [mg/dm3] 100ą10 700ą95 180ą18 90ą9 65ą7 33ą3 32ą3 20ą2 7ą1

Filtr UB-84

Rodzaj płukania Wsteczne Kondycjonujące
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 7ą0.43 9ą0.55 12ą0.72 15ą0.9 15ą0.9 20ą1.2
Mętność [mg/dm3] 90ą9 2200 ą450 2700 ą500 250 ą20 100ą10 70ą7 60ą6 50ą5 35ą3 8ą1 5ą1 4ą1

SUW w Zielonce.

Mętność wody użytej do płukania wynosi 9 mg/dm3

Pierwszy filtr w sekcji

Rodzaj płukania Wsteczne
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 1,5ą0.12 2ą0.15 2,5ą0.17 3ą0.2 4ą0.25 5ą0.31 7ą0.43
Mętność [mg/dm3] 2000 ą400 5600 ą1253 1400 ą273 250ą20 190ą19 80ą8 70ą7 60ą6 50ą5

Drugi filtr w sekcji

Rodzaj płukania Wsteczne Kondycjonujące
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 1,5ą0.12 2ą0.15 2,5ą0.17 3ą0.2 4ą0.25 5ą0.31 7ą0.43 7ą0.43 13ą0.78
Mętność [mg/dm3] 25ą3 730ą160 580ą100 550ą86 500ą63 360ą43 320ą31 170ą17 85ą8 150ą15 12ą1

Trzeci filtr w sekcji

Rodzaj płukania Wsteczne Kondycjonujące
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 1,5ą0.12 2ą0.15 4ą0.25 7ą0.31 7ą0.31 13ą0.78
Mętnośćą1[mg/dm3] 12ą2 20ą2 30ą3 60ą6 60ą6 15ą2 4ą1 2ą1

Załącznik 2 c.d.

NBSW w Warszawie

Mętność wody użytej na płukanie wynosi 3 mg/dm3

SEKCJA NR 1

Filtr odżelaziający

Rodzaj płukania powietrze-woda woda
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 9ą0.55 9ą0.55 12ą0.72 15ą0.9 30ą1.8
Mętność [mg/dm3] 800ą115 2700 ą470 2500 ą450 2400 ą445 2100 ą420 600ą75 180ą18 120ą12 60ą6 35ą3 7ą1

Filtr odmanganiający

Rodzaj płukania powietrze-woda
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 9ą0.55
Mętność [mg/dm3] 20ą2 22ą3 22ą3 20ą2 20ą2 12ą2 8ą1

SEKCJA NR 2

Filtr odżelaziający

Rodzaj płukania powietrze-woda woda
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 9ą0.55 9ą0.55 12ą0.72 15ą0.9 30ą1.8
Mętność [mg/dm3] 2000 ą363 2800 ą508 3600 ą679 3240 ą631 1520 ą302 1360 ą270 1280 ą260 1100 ą208 800ą115 600ą71 200ą20

Filtr odmanganiający

Rodzaj płukania powietrze-woda
Czas płukania [min] 0,5ą0.09 1ą0.1 2ą0.15 3ą0.2 4ą0.25 6ą0.37 9ą0.55
Mętność [mg/dm3] 150ą15 140ą15 125ą15 50ą5 30ą3 20ą2 15ą1.5

Załącznik 3

Wyniki badania kinetyki opadania zawiesin.

SUW w Wiązownej

Filtr UF-84

Czas Ilość Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 1079ą74 0 0 0 0 0 0 0 0 1ą0,05 1ą0,05
1 2157ą148 0 0 9ą0,5 20ą1 23ą1 23ą1 22ą1 19ą1 15ą1 14ą1
2 4314ą297 2ą0,1 10ą0,5 50ą1 60ą1 58ą1 54ą1 45ą1 40ą1 39ą1 37ą1
3 6471ą445 0 0 0 0 0 0 0 1ą0,05 2,5ą0,5 2,3ą0,5
4 8629ą593 wsteczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12943ą890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 15100ą1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 15100ą1335 Kondy- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21700ą4159 cjonujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtr UB-84
Czas Iloœć Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 663ą40 0 0 0 50ą1 301ą5 25ą1 24ą1 24ą1 22ą1 20ą1
1 1325ą81 0 0 0 200ą5 150ą5 140ą5 130ą5 130ą5 130ą5 128ą5
2 2651ą161 0 0 0 60ą1 45ą1 43ą1 40ą1 37ą1 36ą1 35ą1
3 3976ą242 0 0 0 0 0 0 3ą0,5 8ą0,5 8ą0,5 7ą0,5
4 5302ą322 wsteczne 0 0 0 0 0 0 0 1ą0,05 2ą0,1 2ą0,1
6 7952ą483 0 0 0 0 0 0 0 0 1ą0,1 1ą0,1
7 9278ą564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11928ą725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 17230ą1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 17230ą1048 Kondy- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20630ą1254 cjonujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Załącznik 3 c.d.

SUW w Zielonce

Pierwszy filtr w sekcji

Czas Ilość Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 511ą31 0 0 0 350ą5 250ą5 200ą5 148ą5 127ą5 118ą5 70ą1
1 1022ą63 0 0 0 750ą5 700ą5 600ą5 400ą5 345ą5 310ą5 195ą5
1,5 1532ą94 0 0 0 200ą5 160ą5 150ą5 120ą5 100ą1 90ą1 58ą1
2 2043ą126 0 0 0 0 0 0,3ą0,05 15ą1 15ą1 13,5ą1 9,5ą1
2,5 2554ą157 wsteczne 0 0 0 0 0 0 3,7ą1 5ą1 5ą1 4ą1
3 3065ą189 0 0 0 0 0 0 0,45ą0,05 3,7ą0,5 4,5ą0,5 3,5ą0,5
4 4087ą252 0 0 0 0 0 0 0 0,2ą0,05 2,5ą1 2,5ą0,5
5 5108ą315 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8ą0,05 0,5ą0,05
7 7152ą440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2ą0.05
Drugi filtr w sekcji
Czas Iloœć Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 493ą30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 986ą60 0 0 0 80ą1 80ą1 67ą1 61ą1 56ą1 51ą1 32ą1
1,5 1479ą90 0 0 0 0 60ą1 60ą1 50ą1 46ą1 43ą1 27ą1
2 1971ą120 0 0 0 0 45ą1 50ą1 44ą1 39ą1 36ą1 23ą1
2,5 2464ą150 wsteczne 0 0 0 0 40ą1 48ą1 42ą1 38ą1 35ą1 21ą1
3 2957ą180 0 0 0 0 30ą1 29ą1 27ą1 24ą1 23ą1 16ą1
4 3943ą240 0 0 0 0 10ą0,5 24ą1 25ą1 22ą1 21ą1 14ą1
5 4929ą300 0 0 0 0 1ą0,05 4ą0,5 6ą0,5 6ą0,5 5ą0,5 5ą0,5
7 6900ą420 0 0 0 0 0 0,5ą0,05 1ą0,05 1ą0,05 1ą0,05 1ą0,05
7 6900ą420 Kondy- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10300ą627 cjonujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Załącznik 3 c.d.

NBSW SGGW w Warszawie

SEKCJA NR 1

Filtr odżelaziający

Czas Ilość Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 1222ą74 0,38ą0,05 0,79ą0,05 1,35ą0,1 1,7ą0,1 2,2ą0,5 2,2ą0,5 2,5ą0,5 2,6ą0,5 2,6ą0,5 2,5ą0,5
1 2444ą148 powietrze 0,48ą0,05 1,5ą0,5 4ą0,5 5,2ą0,5 5,3ą0,5 5,3ą0,5 5ą0,5 5ą0,5 4,8ą0,5 4,8ą0,5
2 4889ą297 + woda 0,28ą0,05 0,6ą0,05 2,2ą0,5 3,5ą0,5 4,3ą0,5 4,4ą0,5 4,4ą0,5 4,5ą0,5 4,5ą0,5 4,4ą0,5
3 7333ą445 0,5ą0,05 0,93ą0,05 1,95ą0,1 2,8ą0,5 3,4ą0,5 3,5ą0,5 3,8ą0,5 4,2ą0,5 4,2ą0,5 4,2ą0,5
4 9778ą593 0,3ą0,05 0,35ą0,05 0,62ą0,05 1,05ą0,1 1,8ą0,1 2,3ą0,5 3,1ą0,5 3,2ą0,5 3,2ą0,5 3,2ą0,5
6 14667ą890 0,4ą0,05 0,8ą0,05 1,9ą0,1 2,1ą0,5 2,3ą0,5 2,3ą0,5 2,5ą0,5 2,7ą0,5 2,7ą0,5 2,6ą0,5
9 22000ą1335 0,01ą0,05 0,01ą0,05 0,01ą0,05 0,01ą0,05 0,02ą0,05 0,02ą0,05 0,03ą0,05 0,04ą0,05 0,05ą0,05 0,1ą0,05
9 22000ą1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 29050ą1751 woda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 36100ą2176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 69000ą4159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEKCJA NR 2

Filtr odżelaziający

Czas Ilość Rodzaj Ilość nagromadzonych osadów w [cm3/dm3]
płukania wody płukania Czas kolejnych odczytów w leju Imhoffa obarczony błędem ą1 [min]
[min] [dm3] 5 10 20 30 45 60 120 180 240 1500
0,5 1222ą74 1,4ą0,1 7ą0,5 15ą1 16ą1 16,2ą1 15,9ą1 14,2ą1 13,5ą1 12ą1 11ą1
1 2444ą148 powietrze 1,6ą0,1 8ą0,5 16ą1 17ą1 17,9ą1 17,2ą1 15ą1 14ą1 12,5ą1 11,2ą1
2 4889ą297 + woda 1,5ą0,1 9ą0,5 19ą1 20ą1 19,8ą1 19ą1 17ą1 15,2ą1 14ą1 12,5ą1
3 7333ą445 0,7ą0,05 3,5ą0,5 15ą1 16ą1 16,5ą1 16ą1 14ą1 13ą1 11,7ą1 10,3ą1
4 9778ą593 0,4ą0,05 0,75ą0,05 8ą0,5 11ą1 11,3ą1 11ą1 10ą0,5 9,6ą0,5 8,6ą0,5 8ą0,5
6 14667ą890 0,15ą0,05 0,25ą0,05 0,7ą0,05 3,5ą0,5 4,2ą0,5 4,2ą0,5 4,6ą0,5 4,9ą0,5 4,7ą0,5 4,7ą0,5
9 22000ą1335 0,27ą0,05 0,7ą0,05 2,1ą0,5 3,7ą0,5 4ą0,5 4,3ą0,5 4ą0,5 4ą0,5 3,8ą0,5 3,8ą0,5
9 22000ą1335 0,02ą0,05 0,1ą0,05 0,25ą0,05 0,84ą0,05 1,45ą0,1 1,8ą0,1 2,1ą0,5 2,2ą0,5 2,3ą0,5 2,3ą0,5
12 29050ą1751 woda 0,12ą0,05 0,25ą0,05 0,28ą0,05 0,5ą0,05 1ą0,05 1,4ą0,1 1,9ą0,1 2ą0,1 2,1ą0,5 2ą0,1
15 36100ą2176 0,1ą0,05 0,15ą0,05 0,18ą0,05 0,28ą0,05 0,45ą0,05 0,78ą0,05 1,2ą0,1 1,3ą0,1 1,45ą0,1 1,41ą0,1
29 69000ą4159 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05 0,1ą0,05

Załącznik 4

Zestawienie wyników badań zmienności stężenia żelaza w czasie płukania.

NBSW w Warszawie

Stężenie żelaza Fe +3 w wodzie używanej do płukania wynosi 0,35 mg Fe/dm3.

Filtr odżelaziający

SEKCJA NR1 SEKCJA NR2
Nr

próbki

Czas

płukania

Stężenie

Fe+2

Stężenie

Fe+3

Stężenie

Fe+2

Stężenie

Fe+3

[min] [mg Fe/dm3] [mg Fe/dm3]
1 0,5ą0,09 6,67ą1.05 135,49ą30.7 9,36ą2.12 188,33ą48.61
2 1ą0,1 13,04ą2.14 131,21ą30.5 10,16ą2.12 179,06ą47.23
3 2ą0,15 16,28ą2.15 110,74ą29.5 10,22ą2.12 226,87ą52.32
4 3ą0,2 16,26ą2.15 83,47ą18.36 10,56ą2.12 203,59ą50.27
5 4ą0,25 6,33ą1.05 84,22ą18.39 10,95ą2.13 179,04ą47.22
6 6ą0,37 16,30ą2.15 42,35ą8.4 11,65ą2.13 188,66ą48.65
7 9ą0,55 8,00ą1.31 21,86ą6.34 10ą2.12 189,6ą48.72
8 9ą0,55 7,20ą1.48 14,45ą3.05 9,77ą2.12 72,01ą11.32
9 12ą0,72 6,95ą1.06 12,3ą2.34 8,4ą2.1 63,9ą11.19
10 15ą0,9 5,99ą1.05 10,07ą1.93 8ą2.1 50,09ą11.01
11 29ą1,74 2,68ą0.5 5,3ą0.83 7,7ą2.1 13,38ą3.62

Filtr odmanganiający

SEKCJA NR1 SEKCJA NR2
Nr

próbki

Czas

płukania

Stężenie

Fe+2

Stężenie

Fe+3

Stężenie

Fe+2

Stężenie

Fe+3

[min] [mg Fe/dm3] [mg Fe/dm3]
1 0,5ą0,09 0,74ą0,21 0,95ą0,26 2,0ą0,5 3,75ą0,5
2 1ą0,1 0,85ą0,24 1,06ą0,30 2,70ą0,51 3,69ą0,5
3 2ą0,15 1,01ą0,3 1,27ą0,35 2,15ą0,5 4,71ą0,52
4 3ą0,2 0,79ą0,22 1,02ą0,3 1,42ą0,48 2,67ą0,5
5 4ą0,25 0,63ą0,2 0,84ą0,24 0,39ą0,17 1,38ą0,42
6 6ą0,37 0,63ą0,2 0,63ą0,2 0,97ą0,27 2,0ą0,48
7 9ą0,55 0,34ą0,5 0,34ą0,15 0,87ą0,23 1,4ą0,42

Załącznik 5

Wyniki badań ilości zawiesin ogólnych w popłuczynach w funkcji czasu sedymentacji

Stacja Wodociągowa Filtr z płukania którego pobrano próbki Czas sedymentacji obaeczony błędem 0,1 [h]
0 1 2 3 4 5 6 9 12
Wiązowna UF-84 755ą110 560ą92 465ą76 423ą68 390ą62 378ą61 362ą58 342ą57 321ą51
UB-84 792ą114 575ą86 462ą76 420ą68 375ą61 332ą55 304ą48 255ą43 216ą36
Zielonka z wszystkich filtrów w sekcji 787ą113 590ą90 426ą70 378ą61 325ą54 295ą47 265ą41 245ą42 204ą34
NBSW SGGW odżelaziacz 708ą108 562ą92 486ą74 443ą68 391ą61 345ą55 295ą47 230ą40 170ą32
odmanganiacz 588ą89 490ą78 432ą71 390ą63 350ą57 316ą50 275ą44 220ą38 165ą27

Załącznik 6

Zestawienie wyników badań zależności uwodnienia osadu od czasu przesychania na poletku osadowym.

Nr

próby

Czas pobierania

próby

Wilgotność

powietrza

Uwodnienie
NBSW w Warszawie SUW w Wiązownej SUW w Zielonce
[%] [%] [%]
1 0,0 46 95ą3 98,1ą2.7 98,5ą3.3
2 1,0 46 93,6ą2.2 98,1ą3.4 98,2ą3.3
3 2,0 46 91,7ą2.4 97,3ą2.9 97,5ą2.1
4 3,0 46 84,0ą2.3 97,1ą3.8 97,1ą2.6
5 4,0 46 83,0ą2.2 96,5ą4.2 96,7ą2
6 96,0 40 70,0ą1.5 88,3ą2.6 89,1ą1.8
7 121,0 43 67,0ą1.2 87,3ą2 86,2ą2.2
8 173,0 30 61,2ą0.8 85,6ą2.2 78,6ą1.6
9 296,0 54 24,2ą0.2 60,0ą2 58,2ą1.7
10 369,0 63 11,0ą0.2 40,2ą1.3 36,3ą1.1

 

Reklamy

Ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska

Ochrona walorów krajobrazowych, w świetle przepisów ustawy o ochronie środowiska polegać ma na zachowaniu, kształtowaniu lub odtwarzaniu „wartości ekologicznych, estetycznych, widokowych i kulturowych terenu” ukształtowanych w wyniku działalności sił przyrody lub człowieka. W praktyce jest to realizowane poprzez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Parki krajobrazowe stanowią swego rodzaju uzupełnienie parków narodowych na terenach działalności ludzkiej. Celem ich tworzenia jest troska o wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe chronione na ich obszarach.[1] Ochrona w takiej formie zakłada ułatwianie kontaktu człowieka z przyrodą na tych obszarach. Aktywność gospodarcza człowieka nie podlega tu bowiem istotnym ograniczeniom, o ile oczywiście nie prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej.[2] Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia jeszcze obszary chronionego krajobrazu – tzn. miejsca, gdzie występują „wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów.”

[1]    Ustawa o ochronie przyrody (por. przypis 27)

[2]    R. Paczuski, op. cit. s. 382

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza – według ustawy o ochronie środowiska – polegać ma na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ograniczaniu wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających. Są to takie substancje, które mogą wpływać niekorzystnie na „zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku”. Ustawa zobowiązuje do stosowania technologii chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. Ustalono opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających powietrze (z tytułu gospodarczego wykorzystywania środowiska).

W ramach państwowego systemu monitoringu środowiska94 [1] są zbierane i analizowane dane na temat czystości powietrza.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28 kwietnia 1998 w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu[2] [3] [4] wyznacza listę tychże substancji oraz dopuszczalne poziomy ich stężenia w powietrzu, a także obszary, na których dopuszczalne wartości stężeń występują. Załącznik do rozporządzenia zawiera 172 pozycje. Inne załączniki określają dopuszczalne wartości stężeń na obszarach specjalnie chronionych, to znaczy – parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz tam, gdzie znajdują się obiekty wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”. Inne rozporządzenia określają dopuszczalne rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających wytwarzanych przez silniki spalinowe , czy zawartość tlenku węgla i węglowodorów w spalinach.

Jednostki organizacyjne, ponoszące opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, zobowiązane zostały na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów[5] do prowadzenia ewidencji zawierającej wykaz rodzajów i ilości substancji. Przekazywana jest ona wojewodzie. Z otrzymanych ewidencji wojewoda tworzy rejestr, który jest dostępny w jego siedzibie.

Polska jest stroną konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 [6] (wraz z protokołem do konwencji[7] [8]) roku zobowiązuje do wspólnej, międzynarodowej działalności w dziedzinach: wymiany informacji dotyczących polityki ochrony środowiska poszczególnych państw, wymiany danych na temat emisji zanieczyszczeń w ustalonych okresach, współpracy w prowadzeniu badań naukowych w celu opracowania technologii zmniejszających powstawanie związków chemicznych zanieczyszczających powietrze, realizacji Europejskiego Programu Monitoringu Ochrony Środowiska. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej z 1985 r. dotyczy problemu niszczenia warstwy ozonowej. Zwrócono uwagę na negatywne działanie gazów freonowych (kraje EWG zobowiązały się wtedy do eliminacji tych gazów: do 85% w 1995 i 95% w 2000).[9]

[1]   Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1991r. Nr 77, poz. 335)

[2]   Dz. U. z dnia 6 maja 1998r. Nr 55, poz. 355

[3]   Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987r. W sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz. U. z dnia 12 maja 1987r. Nr 14, poz. 87)

[4]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz. U. z dnia 17 marca 1993 Nr 21, poz. 91)

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 1998 Nr 102, poz. 647)

[6]    Dz. U. z 1985r. Nr 60, poz. 132

[7]    Dz. U. z 1988 r. Nr 40, poz. 313

[8]    Dz. U. z 1992r. Nr 98poz. 488 i 489

[9]    R. Paczuski, op. cit., s. 308-310

Programy rolno-środowiskowe

Programy rolno-środowiskowe to przedsięwzięcia, dobrowolnie realizowane przez rolnika, związane z gospodarowaniem rolniczym, służące ochronie środowiska oraz zachowaniu krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego wsi.

Obszar całego gospodarstwa rolnego będzie objęty planem działalności rolno-środowiskowej, w którym zostaną określone pakiety rolno-środowiskowe i działki rolne, na których będą realizowane określone w planie zadania. Plany takie muszą być realizowane przez 5 lat. Systemem pomocy finansowej będą objęte grunty użytkowane rolniczo i tereny nie rolne, na których prowadzone będą specjalne zabiegi. Wykluczone z pomocy będą grunty rolne zabudowane, grunty pod wodami powierzchniowymi, płynącymi i stojącymi, grunty leśne (powyżej 0,1 ha) oraz grunty odłogowane.

 Krajowy Program Rolno-Środowiskowy (KPR) składa się z czterech schematów (podprogramów).

Schemat 1: Ochrona różnorodności biologicznej obszarów rolnych – będzie wdrażany na terenie geograficznie wydzielonych sfer, tzw. Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych (OPW), które obejmują obszary rolnicze o wybitnych walorach przyrodniczych. Wspólnie wydzielono na terenie kraju 4 OPW, tj. Biebrzańsko-Narwiński, Ujście Warty, Doliny Baryczy i Wschodnio-karpacki, pełniące kluczową rolę w tworzonym systemie sieci NATURA 2000. Celem Schematu jest ochrona półnaturalnych siedlisk łąk i pastwisk, zagrożonych degradacją w wyniku zaniechania użytkowania, bądź ich intensyfikacji. Dla każdego OPW będzie dokonany wybór pakietów działań, odpowiednio do jego specyfiki przyrodniczej i potrzeb działań ochronnych.

Schemat II: Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu – o zasięgu horyzontalnym, ze wskazaniem obszarów priorytetowych w każdym województwie. Został on ukierunkowany na promocję rolnictwa zrównoważonego oraz rozwiązywanie problemów środowiskowych o zasięgu regionalnym, jak np.: przeciwdziałanie erozji i zanieczyszczeniu wód azotanami, ochronę i kształtowanie struktury krajobrazu w celu zachowania walorów przyrodniczych, np. poprzez wprowadzanie zadrzewień i stref buforowych, itd.

Schemat III: Rolnictwo ekologiczne –schemat ogólnokrajowy, którego celem będzie promocja rolnictwa ekologicznego. Schemat będzie wdrażany bez ograniczeń przestrzennych.

Schemat IV: Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie – schemat ogólnokrajowy, którego celem jest ochrona zasobów genetycznych zgromadzonych w tradycyjnych odmianach roślin uprawnych i sadowniczych oraz rasach zwierząt gospodarskich.

Dopłaty za poszczególne pakiety zostały ustalone, przy uwzględnieniu następujących elementów:

 • Utracony dochód rolnika z tytułu ekstensyfikacji bądź zaniechania intensyfikacji;
 • Dodatkowy koszt wynikający z realizacji danego pakietu;
 • Potrzeba motywacji finansowej dla producenta rolnego, nie wyższej niż 20% sumy utraconych dochodów i poniesionych kosztów.Beneficjentem programu rolno-środowiskowego może zostać rolnik, który prowadzi działalność rolniczą na powierzchni, co najmniej 2 hektarów użytków rolnych, a w przypadku ekologicznego gospodarstwa rolnego – na powierzchni 1 ha. Przewidziane jest również uwzględnienie wniosków grupowych. Rolnik (grupa rolników) musi przygotować i złożyć 5 letni plan działalności rolno-środowiskowej.
 • Pomoc finansowa będzie wypłacana corocznie jako suma dopłaty za pakiety działań wdrażanych w gospodarstwie. Średnia stawka pomocy finansowej w programie wyniesie około 500 PLN (125 EURO/ha/rok.

Zalesianie gruntów rolnych

Potrzeby zalesieniowe kraju zostały oszacowane w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości. Biorąc pod uwagę planowany wzrost lesistości kraju, celem tego instrumentu jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych, nie należących do Skarbu Państwa, a następnie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach jej rozwoju. Rolnik może także otrzymać pomoc finansową przez 20 lat od założenia uprawy, za utracony dochód z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy.

Działanie to obejmuje następujące dopłaty:

 • Dotacja na zalesienie, która pokrywa koszty założenia uprawy oraz, jeśli jest to uzasadnione – ochrony przed zwierzyną;
 • Premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu;
 • Premię zalesieniową, stanowiącą ekwiwalent za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, wypłacaną przez 20 lat.

Tab. nr 9. Proponowane wielkości dopłaty za zalesianie gruntów rolnych

L.p. Schematy PLN/ha  
Iglaste Liściaste  
1 Dopłata do zalesienia

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji

Zalesiania na terenach o niekorzystnej konfiguracji

Grodzenie siatką 2-metrową

Inne metody osłony przed zwierzyną

 

 

3400

5200

 

4200

6200

1800

570

2

Premia pielęgnacyjna

Na terenach o korzystnej konfiguracji

Na terenach o niekorzystnej konfiguracji

 

400

520

 
3

Premia zalesieniowa

600

(może ulec zmianie przy uwzględnieniu utraty dopłaty bezpośredniej na powierzchnie zalesianą)

 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie spełnienie następujących wymogów:

 • Zalesienia mogą być wykonywane na gruntach ornych, trwałych użytkach zielonych, sadach i plantacjach owocowych;
 • Do zalesienia powinny być przeznaczane grunty, które są w stałym użytkowaniu rolniczym, zaliczane są głównie do V-VI klasy bonitacyjnej oraz stanowią grunty niekorzystnie położone na skłonach o spadku powyżej 90. Udział gruntów wyższych klas bonitacyjnych (I-IV) nie może przekraczać 15% powierzchni zalesianej;
 • Minimalna łączna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej szerokości zalesionej działki – 20 m;
 • Do nowych zalesień wykorzystywane będą jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów, z uwzględnieniem rolniczej klasyfikacji gruntów rolnych oraz regionalizacji przyrodniczo – leśnej;
 • Materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z Polską Normą i pochodzić z uznanej bazy nasiennej;
 • Plantacje choinek świątecznych oraz drzew szybko rosnących nie będą objęte systemem dotacji.

Beneficjentem tego instrumentu może być:

 • Pełnoletni rolnik (osoba fizyczna) prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, który posiada (samoistnie lub zależnie) gospodarstwo rolne[1] i uzyskuje co najmniej 20% dochodu z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa;
 • Grupa rolników, tj. co najmniej 3 rolników spełniających warunki beneficjenta, którzy chcą wspólnie zalesić co najmniej 5 ha gruntów rolnych, przylegających do siebie.

[1] W rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny.

Działania na rzecz małej retencji wodnej

Dla poprawy małej retencji wodnej pomocą inwestycyjną, w formie dofinansowania ze środków publicznych będzie budowa małych urządzeń piętrzących (zastawek, przepusto-zastawek), budowa małych zbiorników wodnych (oczek wodnych, stawów) oraz zadarniania lub zadrzewiania obszarów zdegradowanych przez erozję.

Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Rozwój sektora rolno – spożywczego i obszarów wiejskich w okresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju (NPR).

Wieś i rolnictwo będą znaczącymi beneficjentami instrumentów stosowanych w krajach członkowskich w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

Podstawowe negocjacje z Komisją Europejską poziomu i zakresu pomocy strukturalnej będzie Narodowy Plan Rozwoju (NPR) ustalony na lata 2004-2006. częścią składową Narodowego Planu Rozwoju, opisującą strategię i sposób wykorzystania środków strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF) – Sekcja Orientacji, jest Sektorowy Program Operacyjny (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji w Rolnictwie – Sekcja Orientacji oraz budżetowych i prywatnych środków krajowych. Po zakończeniu prac nad projektem Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW będzie musiało przygotować tzw. uzupełniający program. Będzie to dokument precyzujący szczegółowe warunki realizacji działań w ramach SPO.

Odbiorcami pomocy Sektorowego Programu Operacyjnego będą podmioty prowadzące działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia/ stowarzyszenia lub władze samorządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, spółki wodne, których statutowy cel jest związany z działalnością rolniczą, Lasy Państwowe oraz prywatni właściciele lasów.

Cel Sektora Programu Operacyjnego.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i włączenie sektora rolno-żywnościowego do jednolitego rynku rozszerzy możliwości zbytu polskich produktów, lecz jednocześnie wzmocni konkurencję. W celu sprostania konkurencji na rynku wewnętrznym należy wykorzystać istniejące rezerwy konkurencyjności, poprawić efektywność ekonomiczną ( wykorzystać istniejące zasoby produkcyjne) i zastosować nowe technologie (innowacyjność). Inwestycje na obszarach wiejskich muszą również pozytywnie wpłynąć na tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju tych obszarów jako miejsca życia i pracy. W związku z powyższym dla SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” wyznaczono następujące cele.

Cel 1: „poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej” został zidentyfikowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach integracji z UE.

Lata 2004-2006 będą decydujące dla gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych, które będą musiały sprostać wzmożonej presji konkurencyjnej ze strony producentów unijnych, przy równoczesnym wdrażaniu niezbędnych dostosowań do wymogów UE. Dodatkowym utrudnieniem będzie niedoinwestowanie rolnictwa i przetwórstwa. Niewystarczające wsparcie tego sektora w pierwszych latach akcesji, stwarza zagrożenie wypadnięcia z rynku słabszych i niedostosowanych podmiotów, co w krótkim czasie może spowodować zwiększenie skali bezrobocia jawnego i ukrytego na terenach wiejskich.

Cel 2: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” – z uwagi na zakres i przeznaczenie dostępnych instrumentów cel ten będzie realizowany poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), SPO – Rozwój zasobów ludzkich, SPO – Środowisko.

Priorytety Sektora Programu Operacyjnego.

W ramach programu operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich realizowane będą trzy priorytety.

Priorytet 1 – Wspieranie obszarów wiejskich poprzez wzrost konkurencyjności rolnictwa.

Jego celem jest stworzenie silnego, żywotnego sektora gospodarstw rolnych, które stanowić będą źródło dochodów dla znaczącej części ludności na obszarach wiejskich. Procesy modernizacji gospodarstw prowadzić będą do poprawy warunków życia i pracy rolników. Priorytet ten będzie realizowany poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, a także szkolenia i doradztwo. W ramach niniejszego Priorytetu będą realizowane następujące działania:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W ramach tego działania wspierane będą inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych, mające na celu poprawę dochodu rolniczego lub warunków produkcji, redukcję kosztów, zmianę kierunku produkcji w związku z sytuacją rynkową, wzrost jakości, ochronę środowiska naturalnego.

Pomoc może być przyznana gospodarstwom, które można określić jako żywotne ekonomicznie, spełniającym minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny i utrzymania zwierząt, których właściciel posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze.

Pomoc nie może być przeznaczona na inwestycję, która spowoduje wzrost produkcji, dla której brak normalnego zbytu rynkowego. W dziedzinach produkcji, dla których istnieją ograniczenia, co do wielkości produkcji ustanowionej na poziomie gospodarstwa, pomoc może być przyznana na inwestycję, która odpowiada limitowi produkcji, jakim dysponuje to gospodarstwo.

Poziom pomocy: 50%[1] kosztów kwalifikowanych lub 60% dla gospodarstw położonych na obszarach LFA i odpowiednio 55 i 65%, gdy beneficjentem jest młody rolnik. Zasadniczo pomoc płacona jest jako zwrot poniesionych kosztów; w niektórych krajach istnieje forma dopłaty do oprocentowania kredytu.

Beneficjentami pomocy będą prowadzący gospodarstwo rolne właściciele (lub posiadacze zależni) tego gospodarstw oraz osoby prawne, których statutowym celem jest działalność w rolnictwie i które prowadzą gospodarstwo rolne (np. spółdzielnie).

Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Pomoc przeznaczona dla rolników, poniżej 40 roku życia, posiadających przygotowanie zawodowe, którzy po raz pierwszy podejmują samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Gospodarstwo musi spełniać wymogi żywotności ekonomicznej i produkcji zgodnej z wymogami ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt lub osiągnąć wymogi w tym zakresie w czasie 3 lat od wypłaty pomocy.

Pomoc może być udzielana w formie:

 • premii w wysokości do 25 tyś. EURO (w niektórych krajach przyznawana „automatycznie”, nie ma związku z planowanymi inwestycjami i jest wypłacana pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych wyżej);
 • dopłaty do odsetek kredytu zaciągniętego na pokrycie kosztów związanych z przejęciem gospodarstwa; kwota dopłat nie może przekraczać limitu wymienionego powyżej.

Poziom pomocy 100%, w tym udział UE: maksymalnie 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

 Szkolenia.

Szkolenia mogą objąć rolników i prywatnych właścicieli lasów. Mają na celu pogłębienie ich wiedzy zawodowej. W szczególności dotyczyć mogą:

 • aspektów ekonomicznych i zarządzania gospodarstwem, lub produkcją leśną, marketingu, podejmowania nowych, rynkowo zorientowanych rodzajów produkcji rolnej, leśnej i towarzyszącej (dywersyfikacja);
 • zagadnień ochrony środowiska i krajobrazu, higieny i jakości produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Finansowaniu podlegają koszty związane z: przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, zakupem sprzętu i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji projektu (np. sprzęt komputerowy, mobilne jednostki szkoleniowe) oraz koszty ogólne (maksymalnie do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu). Pomoc polegać będzie na pokryciu całkowitych kosztów kwalifikowanych szkolenia, w tym poziom udziału UE: maksymalnie do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Beneficjentami pomocy mogą być instytucje szkoleniowe: jednostki doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze, związki/stowarzyszenia ochrony środowiska i rolnicze, instytucje i centra rozwoju przedsiębiorczości typu non profit, szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz placówki im podległe, prywatne firmy szkoleniowe.

Wybór instytucji szkoleniowych odbywać się będzie na podstawie kryteriów ustalonych przez Instytucję Zarządzającą (MRiRW). Pomoc na działalność szkoleniową nie może być przyznawana na organizację zajęć edukacyjnych stanowiących realizację programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach wyższych.

 Wsparcie doradztwa rolniczego.

Wsparcie instytucji doradztwa rolniczego o publicznym i prywatnym statusie w zakresie przygotowania projektów przedsięwzięć w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, SOP Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz upowszechniania wiedzy na temat respektowania dobrych praktyk rolniczych, przyczyni się do zwiększenia efektywności absorpcji środków finansowych w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w Polsce po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej.

Unia Europejska, Instytucja Zarządzająca określi zasady wyłaniania instytucji doradczych, a także działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego, dla których wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie ze strony wyłonionych instytucji doradczych.

Pomoc może ostać przyznana na pokrycie kosztów związanych z:

 • przygotowaniem projektów przedsięwzięć w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
 • zakupem niezbędnego sprzętu (maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych)
 • kosztów ogólnych (maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych) poniesionych przez firmy doradcze pomagające odbiorcom pomocy w przygotowaniu wniosków składanych dla działań Sektorowego Programu Operacyjnego oraz I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

Pomoc polegać będzie na: pokryciu całkowitych kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE: maksymalnie do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Beneficjentem pomocy będą publiczne i prywatne instytucje i firmy doradcze.

Scalanie gruntów rolnych.

Scalanie i wymiana działek, poprawa rozłogu gruntów, prace poscaleniowe. Celem jest obniżenie kosztów transportu i innych, ułatwienie gospodarowania rolniczego.

W ramach tego działania wspierane będzie opracowywanie i realizacja projektów scalenia, obejmujących sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geodezyjno – prawnej, a ponadto wykonywane będzie zagospodarowanie poscaleniowe, w tym urządzenie dróg transportu rolnego, porządkowanie terenu umożliwiające objęcie w posiadanie nowo wydzielonych działek, korekta przebiegu rowów melioracyjnych, urządzenie przepustów itp.

Beneficjentem pomocy będą starostwa powiatowe reprezentujące właścicieli gospodarstw rolnych.

Pomoc udzielana będzie w przypadku: wystąpienie o podjęcie scalenia gruntów złożonego, przez co najmniej 50% właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze, lub właścicieli nieruchomości, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru. Pomoc polegać będzie na: pokryciu całkowitych kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE: maksymalnie do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

W ramach niniejszego działania będą wspierane inwestycje z zakresu melioracji szczegółowych. Warunkiem realizacji melioracji szczegółowych jest jednak wykonanie inwestycji z zakresu, melioracji podstawowych, które zapewniają dopływ wody z urządzeń szczegółowych oraz magazynowanie i odprowadzanie wody do nawodnień, a także ochronę terenów rolnych przed powodziami.

Pomocą objęte będą koszty: opracowania dokumentacji technicznych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, a także wykonania prac związanych z budową i modernizacją urządzeń melioracji szczegółowych.

Beneficjentem pomocy będzie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, występujący jako inwestor zastępczy, reprezentujący właścicieli gruntów objętych projektem. Pomoc polegać będzie na: pokryciu całkowitych kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE: maksymalnie do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

[1] Poziom pomocy został podwyższony dla nowych krajów członkowskich, ponieważ wg Rozporządzenia Rady (WE) 1257/1999 poziom ten wynosi odpowiednio: 40-50% i 45-55%.

Powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce

Pod względem powierzchni upraw ekologicznych oraz liczby gospodarstw ekologicznych Polska daleko odbiega od krajów Unii Europejskiej. Uprawy ekologiczne stanowią w naszym kraju zaledwie ok. 0,3% powierzchni użytków rolnych. W krajach Unii Europejskiej gospodarstwa ekologiczne zajmują ponad 3,2% powierzchni użytków rolnych. W 2002 roku produkcję metodami ekologicznymi prowadziło w Polsce ponad 1,9 tys. gospodarstw, co stanowiło 0,1% ogólnej liczby gospodarstw. Natomiast w krajach Unii Europejskiej produkcję metodami ekologicznymi prowadziło 142,3 tys. gospodarstw, co oznacza 2,04% ogólnej liczby gospodarstw.

Największe tereny przeznaczone na ekologiczne uprawy rolnicze posiadają od lat Włochy – ponad 1,2 mln ha, Wielka Brytania – ponad 679 tys. ha i Niemcy – ponad 632 tys. ha. Ekogospodarstwa rolne są też najbardziej popularne we Włoszech, gdzie działa ich około 56 tys., w Austrii – ponad 18 tys., Hiszpanii – ponad 15 tys. i w Niemczech – ok. 14 tys. Pod gospodarstwa ekologiczne największą część powierzchni użytków rolnych przeznaczają Austriacy, gdzie gospodarstwa tego typu zajmują 11,3% upraw, Włosi – 7,9% upraw.

Kwota dotacji przyznanych gospodarstwom ekologicznym w Polsce w 2002 r. spadła o 30%[1] w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyły się także stawki dotacji. Dopłaty do poszczególnych upraw i do kosztów kontroli przekroczyły 4 mln zł. wzrosła jednak o 10% liczba gospodarstw, które otrzymały dopłaty, i prawie o 6,3% zwiększyła się powierzchnia dotowanych upraw.

prace

Źródło: Gazeta prawna, 18 listopada 2003 r., opracowanie własne.

Wymiernym źródłem dochodu na terenach wiejskich mogą być alternatywne uprawy i hodowle, takie jak: zioła, wiklina, trzcina, kwiaty i trawy na suche bukiety, kwiaty rabatowe i wieloletnie. Także hodowle: grzybów, raków i ptactwa ozdobnego.

W Polsce wzrasta zainteresowanie uprawą polową gatunków roślin szybko rosnących i wykorzystaniem pozyskanej biomasy na cele energetyczne.

Odnawialne źródła energii dają nam dwojakiego rodzaju korzyści:

 1. Korzyści ekonomiczne:
  • impuls dla rozwoju lokalnego,
  • tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,
  • zmiana przepływów płatności za energię cieplną i elektryczną,
  • możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych,
  • niższe koszty eksploatacji,
  • zmniejszenie wydatków budżetów domowych na energię cieplną.
 1. Korzyści pozaekonomiczne:
  • zmniejszenie emisji gazów, głównie CO2,
  • zwiększenie emisji O2 do atmosfery.Duże nadzieje budzi uprawa roślin alternatywnych, o szybkim i dużym przyroście biomasy, które można wykorzystać na cele energetyczne. Są wśród nich tzw. uprawy specjalne – miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański i wierzba krzewiasta. Jednak największe nadzieje wiąże się z uprawą wierzby krzewiastej, z powodu wysokich plonów, szybkiego wzrostu i dużych zdolności regeneracyjnych. Nakłady pracy przy niej są niskie, agrotechnika uproszczona, w dodatku jest to gatunek rodzimy[2].Wysokość wsparcia do upraw odnawialnej energii ustalono na poziomie 45 euro/ha, jednakże pomoc ta będzie wypłacana na obszarach o ogólnym, maksymalnym areale uprawy 1,5 mln ha dla całej unijnej Piętnastki.Dużą przyszłość mają wszelkiego rodzaju usługi. Prowadzone w sposób profesjonalny mogą dać istotny dochód. Świadczony charakter usług zależeć będzie od zapotrzebowania, ale już dzisiaj możemy przypuszczać, że będzie ono wzrastało na usługi w zakresie:
  • „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” w przyjętym dokumencie przez Sejm RP w sierpniu 2001 r. wyznacza cel ilościowy dla Polski, jakim jest 7,5% udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej kraju (tj. 5,1% udziału w energii finalnej)[3].
  • Po przeprowadzeniu reformy Wspólnej Polityki Rolnej, uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. przez ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej, przewiduje się wprowadzenie nowego programu pomocowego, obejmującego wsparcie odnawialnych źródeł energii. Ma on dotyczyć nie tylko produkcji biomasy do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, ale również surowców do produkcji biopaliw. Warunkiem uzyskania pomocy będzie posiadanie przez rolnika kontraktu z przetwórcą surowca przez niego produkowanego. Pomoc ta nie będzie jednak obejmowała produkcji wykorzystywanej w obrębie gospodarstwa rolnego na własne potrzeby.
 • utrzymania i pielęgnacji terenów wokół domu;
 • prowadzenia domu;
 • organizowanie imprez okolicznościowych w domu i w plenerze;

Proces zróżnicowania, polegający na próbach uruchomienia pozarolniczej lub związanej z rolnictwem dodatkowej działalności gospodarczej, zachodzi w niewielu gospodarstwach. Dużą rolę w propagowaniu inicjatyw mogą odegrać Regionalne Centra Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Ażeby ukierunkować źródło potencjalnego dochodu z działalności pozarolniczej trzeba zbadać dokładnie rynek. Należy ustalić gdzie są luki rynkowe. Do tego potrzebna jest przygotowana kadra, która współpracując z władzą lokalną, powinna kształtować określone mechanizmy i narzędzia pobudzające rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Chodzi tu szczególnie o kształtowanie warunków zagospodarowania przestrzennego, inwestowania w infrastrukturę techniczną i społeczną, kreowanie odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

[1] Skromne eko-gospodarstwa, Gazeta Prawna 18 listopada 2003 r.

[2] Rośliny energetyczne, Plon 21 września 2003 r.

[3] Uprawa wierzby na cele energetyczne, Aktualności Rolnicze grudzień 2003/styczeń 2004

Najważniejsze kierunki kształtowania ustroju rolnego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. winna służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Stwarza ona jeden z warunków niezbędnych do tego by procesowi pożądanych przemian strukturalnych nadać właściwy kierunek. Nie rozwiąże jednak sama zasadniczych problemów, jakie nieodłącznie towarzyszą sferze polityki strukturalnej. Do uporania się z nimi niezbędne są inne rozwiązania instytucjonalno-prawne.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest niezbędna do tego, by wraz z pozostałymi aktami prawnymi o charakterze strukturalnym, sukcesywnie porządkować złożone kwestie ekonomiczne i społeczne towarzyszące przemianom strukturalnym rolnictwa, a jej uchwalenie było nie tylko zasadne, lecz także konieczne. Strukturalne ustawodawstwo, stosowane w innych krajach, okazuje się skutecznym instrumentem oddziaływania państwa na przemiany agrarne.

Modernizacja polskich gospodarstw jest niezbędna, o ile ich właściciele mają stać się w przyszłości aktywnymi uczestnikami Wspólnego Rynku. Konkurencyjność polskiego rolnictwa, w nie mniejszym stopniu niż jego niedoinwestowanie, ograniczają czynniki strukturalne. Rozdrobnione rolnictwo nie jest w stanie absorbować nowoczesnych technik i nowych technologii, gdyż nie mogłoby ich efektywnie wykorzystać.

Różnice strukturalne, jakie dzielą Polskę od Unii Europejskiej, możemy zaobserwować w poniższej tabeli.

Gdyby przyjąć za punkt docelowy ówczesną strukturę „unijną”, udział w Polsce grupy obszarowej gospodarstw rolnych powyżej 50 ha we władaniu gruntami należałoby powiększyć przeszło dwukrotnie. Trzeba jednak zauważyć, że prawie dwukrotnie większy był w Unii Europejskiej także udział gospodarstw grupy obszarowej 20-50 ha, a więc gospodarstw średniej wielkości.

Tab. nr 3 Różnice w strukturze gospodarstw pomiędzy Polską i Unią Europejską

Grupy obszarowe gospodarstw rolnych
Wyszczególnienie 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha >50 ha
Liczba gospodarstw rolnych (w %)
POLSKA 55,2 25,5 15,0 3,7 0,6
Unia Europejska – 15 49,9 15,7 12,6 12,8 8,8
Posiadane użytki rolne (w %)
POLSKA 16,4 21,4 24,0 11,9 24,1
Unia Europejska – 15 5,8 5,6 9,1 20,8 58,1

Źródło: Plon 12 października 2003 r.

Podobne różnice występowały w liczebności większych gospodarstw. Ponad 20 ha w Unii Europejskiej miało co piąte gospodarstwo rolne, podczas gdy w Polsce zaledwie jedno z 23. Szybkim zmianom strukturalnym w rolnictwie Unii Europejskiej towarzyszy znaczna poprawa jego produkcyjności, a także wzrost wydajności pracy.

Proces Remerc – technologia odzyskiwania rtęci

Proces Remerc – technologia odzyskiwania rtęci z odpadów powstających w procesie wytwarzania chloru.

W technologii odzyskiwania rtęci z procesu wytwarzania chloru metodą elektrolizy rtęciowej wykorzystany jest proces Remerc [11]. W metodzie elektrolizy rtęciowej jako produkty uboczne w procesie wytwarzania chloru powstają: zanieczyszczony rtęcią szlam ściekowy i odpady stałe zawierające ok. 4% rtęci. Proces Remerc jest procesem ciągłym, który polega na dwustopniowym ługowaniu oraz myciu i filtracji pozostałości z następną „cementacją”, wykorzystującą reakcję podstawienia jonów Hg2+ żelazem z wytworzeniem rtęci pierwiastkowej.

Proces Remerc jest wdrożony w wytwórni chloru Georgia Pacific Corp. Nakłady inwestycyjne są 4-krotnie mniejsze niż dla konwencjonalnych systemów destylacji z retorty.